Online 19 | Hướng dẫn | Đăng nhập MobiWeb
Nhập vào Tên miền:
Tên miền Việt Nam phổ biến:

Tên miền Quốc tế:

Nhập vào tên miền muốn đăng ký hoặc kiểm tra thông tin về chủ sở hữu tên miền
Ví dụ nhập đầy đủ xembando.vn hoặc tên miền xembando và chọn phần mở rộng (.vn, .com...)
Văn bản pháp lý
Email | Bản để in | [ngày 25/04/2012]      Chia sẻ:         
Công văn số 4544/BTC-CST ngày 3/4/2007
Công văn số 4544/BTC-CST ngày 3/4/2007 của Bộ Tài chính Hướng dẫn sử dụng chứng từ thu phí, lệ phí cấp phép và quản lý tên miền, địa chỉ Internet ở Việt Nam thông qua đại lý

1. Công văn số 4544/BTC-CST ngày 3/4/2007 của Bộ Tài chính Hướng dẫn sử dụng chứng từ thu phí, lệ phí cấp phép và quản lý tên miền, địa chỉ Internet ở Việt Nam thông qua đại lý

BỘ TÀI CHÍNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 4544/BTC-CST
V/v: Hướng dẫn sử dụng chứng từ thu phí, lệ phí cấp phép và quản lý tên miền, địa chỉ Internet ở Việt Nam thông qua đại lý.
Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2007Kính gửi: - Trung tâm Internet (VNNIC)
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Bộ Tài chính nhận được Công văn số 594/VNNIC ngày 15/12/2006 của Trung tâm Internet Việt Nam đề nghị hướng dẫn về việc sử dụng chứng từ thu phí, lệ phí cấp phép và quản lý tên miền, địa chỉ Internet ở Việt Nam thông qua các đại lý. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

- Căn cứ Điều 3, Quyết định số 28/2005/QĐ-BTC ngày 13/5/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Biểu mức thu phí, lệ phí cấp phép và quản lý tên miền, địa chỉ Internet ở Việt Nam: “Phí, lệ phí cấp phép và quản lý tên miền, địa chỉ Internet ở Việt Nam là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước”;

- Căn cứ khoản 1 phần E mục IV Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí: “Phí lệ phí thuộc ngân sách nhà nước không phải chịu thuế”;

- Căn cứ thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn;

Các doanh nghiệp làm đại lý thu hộ phí, lệ phí cấp phép và quản lý tên miền, địa chỉ Internet ở Việt Nam cho Trung tâm Internet Việt Nam khi thu phí, lệ phí sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng cung cấp dịch vụ, thực hiện ghi một dòng riêng theo đúng mức thu phí, lệ phí Bộ Tài chính đã quy định không tính thuế giá trị gia tăng. Đối với các hoạt động dịch vụ khác của doanh nghiệp viết cùng hóa đơn vẫn ghi thuế suất thuế giá trị gia tăng và số tiền thuế giá trị gia tăng theo quy định.

Bộ Tài chính trả lời để Trung tâm Internet Việt Nam được biết, hướng dẫn các đơn vị liên quan thực hiện

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Bưu chính, Viễn thông;
- Tổng cục Thuế;
- Các Vụ: PC, NSNN;
- Lưu: VT, Vụ CST (CST3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(đã ký)

 

Trương Chí Trung

2. Công văn số 2015/TCT-CS ngày 26/5/2008 của Tổng cục Thuế hướng dẫn Nhà đăng ký thực hiện chính sách thuế về hoạt động thu phí, lệ phí cấp tên miền, địa chỉ, số hiệu mạng Internet

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2015 /TCT-CS
V/v: chính sách thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2008Kính gửi: Trung tâm Internet (VNNIC)

Trả lời công văn số 74/VNNIC ngày 18/3/2008 của Trung tâm Internet Việt Nam hỏi về chính sách thuế giá trị gia tăng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại công văn số 448/VNNIC ngày 9/11/2007của Trung tâm Internet Việt Nam trình bày chưa cụ thể về hoạt động thu phí cấp tên miền, địa chỉ, số hiệu mạng Internet của Trung Tâm cũng như khoản thù lao của các Nhà đăng ký, vì vậy Tổng cục Thuế có công văn số 5190/TCT-CS ngày 13/12/2007 trả lời về nguyên tắc.

Tiếp theo công văn này, Tổng cục Thuế giải thích như sau:

Theo quy định tại Khoản l Điều 17 Chương IV Nghị định 57/2002/NĐ-CP ngày 3/6/2002 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí thì “Phí cấp tên miền, địa chỉ, số hiệu mạng Internet” là khoản phí, lệ phí thuộc NSNN và không phải chịu thuế.

Theo quy định tại Khoản l Điều 3 Quyết định số 28/2005/QĐ-BTC ngày 13/5/2005 của Bộ Tài chính về ban hành Biểu mức thu phí, lệ phí cấp phép và quản lý tên miền, địa chỉ Intemet ở Việt Nam thì: Cơ quan thu (VNNIC) được Chi hoa hồng cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoặc làm đại lý cho việc cấp phép tên miền, địa chỉ Internet tại Việt Nam.

Tiết k điểm 1.23 Mục II Phần A Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng quy định: “Các hoạt động có thu phí, lệ phí theo chế độ phí và lệ phí của Nhà nước thì khoản thu này không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, trừ trường hợp đã chuyển sang cơ chế giá dịch vụ.”

Điểm 5.1 Mục IV Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC nêu trên quy định: “Cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế bán hàng hoá, dich vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT; bán cho đối tượng được miễn thuế GTGT, bán vàng, bạc, đá quý, ngoại tệ phải sử dụng hoá đơn GTGT. Trên hoá đơn GTGT chỉ ghi dòng giá bán là giá không có thuế GTGT, dòng thuế suất, số thuế GTGT không ghi và gạch bỏ. Trường hợp bán hàng hóa dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, đối tượng được miễn thuế GTGT, hoá đơn ghi rõ là hàng hoá không chiu thuế GTGT hoặc hàng hoá bán cho đối tượng được miễn thuế GTGT.”

Căn cứ các quy định trên:

- Phí cấp tên miền, địa chỉ, số hiệu mạng Internet là khoản phí, lệ phí thuộc NSNN và không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

- Nhà đăng ký của Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) tham gia cấp phép tên miền, địa chỉ Internet tại Việt Nam thay mặt Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) thu phí cấp tên miền, địa chỉ, số hiệu mạng Internet thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT và được hưởng thù lao (hoa hồng được chi trả từ tỷ lệ trích từ khoản thu phí) thì khoản thù lao nhà đăng ký nhận được không thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Khi nhận thù lao, Nhà đăng ký phải xuất hóa đơn GTGT, trên hóa đơn chỉ ghi dòng giá bán là giá không có thuế GTGT, dòng thuế suất và dòng tiền thuế không ghi và gạch bỏ, trên hoá đơn ghi rõ là: “thù lao thu phí cấp tên miền, địa chỉ, số hiệu mạng Internet theo Quyết định số 28/2005/QĐ-BTC ngày 13/5/2005 của Bộ Tài chính thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT”

Tổng cục Thuế trả lời để Trung Tâm Internet Việt Nam được biết, trong quá trình thực hiện nếu còn vấn đề gì chưa rõ đề nghị Trung tâm liên hệ với cơ quan thuế để được giải đáp kỹ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế Hà Nội;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu VT, CS (3b).

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
(đã ký)

 

Phạm Duy Khương

 >> Tin khác 
  
Liên kết: Xem quảng cáo | Danh Bạ Web 1080 | Doanh Nhân Kết Nối | Xem Bản Đồ | Lịch khai giảng | TourBalo | Thế giới CEO | Ẩm Thực VIP

© 2007 - 2022 TenmienPlus.com & TenmienPlus.vn - thành viên PMV-ESC GROUP. Tòa Nhà SBI, Khu CV Phần Mềm Quang Trung, Đường Tô Ký, Quận 12, TP.HCM.
Điện thoại: 028. 37 156 156 - Email: info@tenmienplus.com - Website thông tin dịch vụ đăng ký tên miền trực tuyến